หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแพร่, ข่าวต่างจังหวัด

จังหวัดแพร่เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด

Author by 30/05/14No Comments »

àà¾Ãè  ที่ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 39 บ้านปทุม ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ นายศักดิ์ชัย .ผลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยนำผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดที่ได้จากการประชาคมในหมู่บ้าน/ชุมชนที่ผ่านการตรวจสอบ คัดกรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ ตามแนวทางการดำเนินงานหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด และจากโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนของรัฐบาล เพื่อรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย จิตใจและฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นคนดีของสังคมและไม่หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ ติดซ้ำอีก มีผู้เข้าร่วมโครงการจาก 8 อำเภอของจังหวัดแพร่รวม 60 คน

ทั้งนี้การบำบัดใช้หลักสูตรกระบวนการชุมชนบำบัด และ Fast Model อย่างย่อของกระทรวงสาธารณสุข ระยะเวลาการอบรม 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2557 รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้กล่าวชื่นชมในความตั้งใจของผู้เข้ารับการบำบัดที่มีความตั้งใจที่จะมุ่ง มั่น เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกรูปแบบ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พร้อมเข้าร่วมเป็นแกนนำรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในตำบล หมู่บ้าน และฝึกอาชีพ ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมออกไปแล้ว จะได้ ใช้ประโยชน์สำหรับตัวเอง และครอบครัว หน่วยงานราชการพร้อมเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน และมีความมั่นใจว่าผู้ที่เข้ารับการบำบัดออกไปจะกลับตัวกลับใจเลิกยุ่ง เกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด สมตามเจตนาและความมุ่งมั่นของรัฐบาล ต่อไป.