หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์, ข่าวต่างจังหวัด

จังหวัด-อบจ.จัดทำผังเมืองรวม

Author by 25/06/14No Comments »

อุตรดิตถ์         นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ และได้รับความเห็นชอบร่างผังเมืองรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ จากคณะกรรมการพิจารณาด้านผังเมืองแล้ว

            สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเชิญชวนประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครองที่ดิน   หรืออาคารที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ ไปตรวจดูรายละเอียดเกี่ยวกับผังเมืองรวม ซึ่งรวมถึงแผนผังและข้อกำหนดของผังเมืองรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ที่ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานที่ดิน สำนักงานเทศบาล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งที่อยู่ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ สาธารณสถานในเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง www.dpt.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

นอกจากนี้กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดให้มีการประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมของจังหวัดอุตรดิตถ์ ดั้งนี้

1. ในท้องที่ทุกตำบลของอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอลับแล อำเภอทองแสนขัน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

2. ในท้องที่ทุกตำบลของอำเภอน้ำปาด อำเภอท่าปลา เมื่อวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

3. ในท้องที่ทุกตำบล   ของอำเภอฟากท่า อำเภอบ้านโคก วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

4. ในท้องที่ทุกตำบลของอำเภอพิชัย อำเภอตรอน  วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

จึงขอเชิญชวนประชาชนไปตรวจดู แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวาง และจัดทำผังเมืองรวม แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน และเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอความคิดเห็น ความต้องการและข้อมูลต่างๆในการวางผังเมืองรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5541-3348 ต่อ 20.