หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแพร่, ข่าวต่างจังหวัด

ชมรมคนรักในหลวงแพร่ประชุม พร้อมมอบโล่บุคคล-เยาวชนดีเด่น

Author by 8/01/16No Comments »

     thainews180           นายคณาธิป มุดเจริญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมสรุปผลงานประจำปี 2558 แผนการดำเนินงานปี 2559 และมอบโล่รางวัลแก่บุคคลและเยาวชนดีเด่น ที่ห้องประชุมร้านอาหารมัจฉาพาโชค ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ และระดับอำเภอทุกอำเภอและตำบลเข้าร่วมประชุม

                ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ กล่าวว่า เนื่องจากทางมูลนิธิบุคคลพอเพียง ได้มีความประสงค์ที่จะรวบรวมผลการดำเนินงานของชมรมคนรักในหลวงในรอบปี 2558 เพื่อนำไปเป็นแนวทางการพัฒนากิจกรรมของชมรมคนรักในหลวงในปีต่อไป ทางชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ จึงมีการประชุมสรุปผลงานและประเมินความคิดเห็นต่อบทบาทภารกิจของชมรมที่ผ่านมาว่า มีจุดอ่อน จุดแข็งและมีทิศทางการพัฒนาองค์กรในอนาคตอย่างไร ตลอดจนการชี้แจงกิจกรรมสำคัญของมูลนิธิบุคคลพอเพียงในปี 2559

                สำหรับกิจกรรมของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ อยู่ภายใต้การทำงานของมูลนิธิบุคคลพอเพียง และได้มีการทำกิจกรรมมาตลอดทั้งปี เช่น พิธีการมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวงทั้งหมด 7 อำเภอ คือ อ.เมืองแพร่ สอง ร้องกวาง เด่นชัย สูงเม่น วังชิ้น และหนองม่วงไข่ ทั้งหมด 3,994 คน ส่วนอำเภอลอง และกิจกรรมร่วมวันแม่แห่งชาติ 12 ร่วมอำเภอหนองม่วงไข่ ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปีของการเสด็จเยือนอำเภอหนองม่วงไข่ การปลูกต้นไม้ของชมรมคนรักในหลวงของอำเภอวังชิ้น ส่วนการมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ของอำเภอลอง จะมีมอบในเร็ว ๆ นี้

                ในส่วนกิจกรรมในปี 2559 ของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ จะมีการมอบเสื้อตราสัญลักษณ์อีกไม่มาก โดยจะเน้นการสร้างให้สมาชิกของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ มีการอบรมสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของชมรมคนรักในหลวงให้มากกว่านี้ นอกจากนั้นยังเลือกบุคคลเข้ารับการอบรม เพื่อให้มาเป็นวิทยาการของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ โดยต้องเป็นสมาชิกชมรมคนรักในหลวง

                นอกจากนั้น มีการมอบรางวัลเยาวชนและบุคคลดีเด่น ปี 2558 ได้แก่ นายกิตติพันธุ์ จันตา นักเรียนจากโรงเรียนวังชิ้นวิทยา ผลงานคือ ภาพวาด , นางสาวนิโลบล วงศ์เมือง กิจกรรม เรียงความ ซึ่งทั้งสองเป็นนักเรียนจากโรงเรียนวังชิ้นวิทยา และบุคคลดีเด่นคือ นางโสพี กำแพง บุคคลดีเด่นพอเพียง ซึ่งทั้งสามคนมีกิจกรรมที่สอดรับกับทางมูลนิธิบุคคลพอเพียง และชมรมคนรักในหลวงทั้งนั้น.