หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดน่าน, ข่าวต่างจังหวัด

ซ้อมแผนป้องกันพื้นที่เสี่ยงภัยอุทกภัย

Author by 1/06/14No Comments »

¹èÒ¹  นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า ด้วยพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย .. 2550 กำหนดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานกลางภาครัฐในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ และให้บูรณาการกับองค์กรภาคเครือข่ายในพื้นที่ดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด

 

โดยกำหนดจัดฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ (Functional Fxercises : FEX) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30- 12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ่อหลวง และดำเนินการฝึกซ้อมแผนแบบปฏิบัติจริงในพื้นที่ ในวันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 – 15.00 น. ณ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ซึ่งการดำเนินการซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด เป็นแผนการอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มแบบฉับพลัน ทั้งนี้เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม เกิดความตระหนักในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น.