หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย, ข่าวต่างจังหวัด

ถวายเทียนพรรษาเทศกาลอาสาฬหบูชา

Author by 9/07/14No Comments »

เชียง            เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 นายมนัส โสกันธิกา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยสมศักดิ์ ดาวทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายและนางจุฬาภรณ์ ทองสุทธิ ผู้อำนวยการส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง พนักงาน รัฐวิสาหกิจ พ่อค้าประชาชน ในจังหวัดเชียงราย ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ตามโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 ณ วัดพระแก้วพระอารามหลวง วัดพระสิงห์พระอารามหลวง และวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง ซึ่งเป็นวัดอารามหลวงของจังหวัดเชียงราย

เนื่องด้วยในวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 เป็นวันอาสาฬหบูชา และในวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 เป็นวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 ตามประเพณีวัฒนธรรมที่นิยมของชาวพุทธศาสนิกชนที่จะต้องถวายเทียนพรรษา เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้นำไปใช้ในการประกอบศาสนกิจตลอดเทศกาลเข้าพรรษานี้ รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อชาวโลก และเป็นการทำนุบำรุงศาสนาให้คงอยู่ต่อไป เพื่อเป็นการกระตุ้นในการปลูกจิตสำนึกของคนในชาติ ให้ยึดมั่นและเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาอันดีงามที่มีมาแต่ดั้งเดิมของไทยให้ธำรงสืบไป.