หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำพูน, ข่าวต่างจังหวัด

ทุกภาคส่วนร่วมพิธีทำบุญงานมหกรรมปรองดองฯ

Author by 27/07/14No Comments »

ลำพูน           เมื่อวันที่ 26 ..57 นายสุวรรณ กล่าวสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ สามเณร จำนวน 139 รูป และฟังธรรม งานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ ที่พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

            วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปรองดองและคืนความสุขให้คนในชาติ อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความรัก สามัคคี และพร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจกันเดินหน้าประเทศไทยไปสู่ความสงบสุข โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน พร้อมใจกันแต่งชุดขาวเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ขณะที่วัดต่างๆ ทั้ง 8 อำเภอ ก็มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเช่นกัน

พระมหาทวีรัตน์ จากคณะหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง กรรมวิบาก มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสามัคคีที่มี 2 ประเภท คือ ความสามัคคีทางกายและความสามัคคีทางใจ ทุกคนควรยึดมั่นในความสามัคคี ให้เกียรติ เคารพสิทธิของผู้อื่น เป็นผู้พร้อมเพรียง ประนีประนอมกัน ซึ่งความสามัคคีพร้อมเพรียงแห่งหมู่คณะ ย่อมที่จะนำความสุขมาให้.