หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดน่าน, ข่าวต่างจังหวัด

น่านเตรียมจัดงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา’57

Author by 7/06/14No Comments »

สังคมน่าน copy เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557  ที่ ห้องประชุมเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน  เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการ   จัดงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557 เทศบาลเมืองน่านร่วมกับคณะศรัทธา ชุมชนต่างในเขต เทศบาลเมืองน่านทั้ง 31 ชุมชน จะได้ร่วมกัน จัดขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557     ตามประเพณีเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

            ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ให้ประชาชนในท้องถิ่น ร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ปฏิบติ   สืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานให้ดำรงไว้สืบไป ทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงาม ซึ่งเมื่อถึงวันเข้าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ จะต้องอยู่จำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน ครั้งสมัยพุทธกาลและสมัยโบราณไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงร่วมใจกันหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้น และพร้อมใจกันแห่ไปถวายพระภิกษุสงฆ์ได้จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรเป็นพุทธบูชา    ซึ่งได้ถือสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน

โดยขบวนแห่เทียนของเทศบาลเมืองน่าน และขบวนแห่คณะศรัทธา ชุมชนหมู่บ้าน 31 ชุมชน งานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา จะมีขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งถือว่าเป็นพิธีกรรมของพุทธศาสนา ตลอดระยะเวลา 3 เดือน และก่อนการถวายเทียนจะมีพิธีเฉลิมฉลองตามประเพณี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น นอกจากนี้ รัฐบาลได้กำหนดให้วันเข้าพรรษา เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ และประกาศวาระจังหวัดน่าน กำหนดให้การจัดงานประเพณีงานประจำปี ปลอดเหล้าเบียร์ ซึ่งในวันที่ 11 กรกฎาคม 2557เป็นวันอาสาฬหบูชา และวันที่ 12 เป็นวันเข้าพรรษา ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา

ทำให้ในช่วงเทศกาลดังกล่าว งดขายสุรา  และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในงาน ด้วยการขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ร้านค้า จำหน่ายสุรา  เวลาเช้า 11.00 – 14.00 น. และช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 17.00 – 24.00 น. และห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์.