หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์, ข่าวต่างจังหวัด

ประกวดนางงามอุตรดิตถ์งานพระยาพิชัย

Author by 8/01/16No Comments »

thainews180                นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับมอบหมายจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ดำเนินการจัดการประกวดนางสาวอุตรดิตถ์ ประจำปี 2559 ณ เวทีกลางในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2559 ในวันที่ 13 มกราคม 2559 เพื่อคัดเลือกสาวงามที่เหมาะสมทั้งทางด้านกิริยา มารยาท ความสวยงาม บุคลิกภาพความประพฤติที่ดี พร้อมทำหน้าที่เป็นทูตสายสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ ในอันที่จะสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องของชาวอุตรดิตถ์ให้คงอยู่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ ในช่วงงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2559

โดยผู้ที่จะประกวดต้องมีสัญชาติไทย ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ตรวจจากทะเบียนบ้าน) หรือกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ (ตรวจจากบัตรนักศึกษาหรือใบรับรองจากสถานศึกษา) เพศหญิงโดยกำเนิด มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์ (ณ วันที่ 1 มกราคม 2559) กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง มีบุคลิกดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาดมีความรอบรู้ มนุษยสัมพันธ์ดี มีรูปร่างหน้าตางดงาม เป็นโสด ไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมายหรือขนบธรรมเนียมประเพณีหรือพิธีกรรมทางศาสนาใด ๆ ทั้งในและต่างประเทศ และไม่เคยมีบุตรมาก่อน ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติหรือประวัติความประพฤติอันเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม มีสุขภาพดีไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคที่เกี่ยวกับความงาม ทั้งนี้ในการตัดสิน กองประกวดร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้สรรหาบุคคลที่จะร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และคณะสื่อมวลชน โดยถือผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด                             กำหนดการรายงานตัว วัดสัดส่วน จับฉลาก วันที่ 8 มกราคม 2559 พร้อมงานแถลงข่าว (หากผู้ใดไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์)การแต่งกายด้วยชุดกีฬาที่กองประกวดจัดเตรียมให้กับสาวงาม รองเท้ากีฬาสีขาว และในรอบตัดสิน “นางสาวอุตรดิตถ์ ประจำปี 2559″ วันที่ 13 มกราคม 2559 แต่งกายชุดไทย ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ รองเท้าส้นสูง ไม่เกิน 3 – 5 นิ้ว สามารถยื่นใบสมัครเข้าประกวดได้ ณ กองประกวดนางสาวอุตรดิตถ์ ประจำปี 2559 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-417310 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 7 มกราคม 2559 (ในวันและเวลาราชการ).