หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ข่าวต่างจังหวัด

ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ เพื่อลดภาวะโลกร้อน

Author by 12/06/14No Comments »

Print       สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เตรียมจัดโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์   จากวัสดุเหลือใช้ เพื่อลดภาวะโลกร้อน  ชิงเงินรางวัล 2 หมื่นบาท

            นายประพันธ์ กาใจทราย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี 2557 จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา ,มัธยมศึกษา /ปวช., และระดับอุดมศึกษา/ปวส. และ ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ แบ่งเป็นระดับ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งได้ทราบถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะและการนำขยะ หรือของใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนำไปกำจัด พร้อมทั้งกระตุ้น และเสริมสร้างจิตสำนึก รวมถึงให้เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วม ในการจัดการ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอย และเปิดโอกาสให้มีเวทีในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และร่วมทำกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม สนับสนุนความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน เพื่อเป็นการพัฒนาดัดแปลงสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัย และใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถดำเนินการใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ต่อไป

ผู้สนใจส่งผลงานได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์หมายเลข 053-695466 ภายในเดือนกรกฎาคม 2557.