หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์, ข่าวต่างจังหวัด

ประกาศผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น

Author by 28/08/14No Comments »

อุตรดิตถ์           สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกาศผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็น เป็นสุขและกิจกรรมเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด

            นายกุศล  เกษประสิทธิ์ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้จังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินงานโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2557 กระบวนการเชิดชูเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2557 ที่มีผลงานและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์โดยกำหนดให้มีกิจกรรมที่จะเข้ารับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และโล่รางวัลสิงห์ทอง รวม 4 ประเภท นั้น บัดนี้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นและกิจกรรมเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2557 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นและกิจกรรมเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2557 และมีผลการคัดเลือกดังนี้คือ

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2557 ได้แก่ บ้านห้วยเหล่า หมู่ 2 ตำบลนาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ กิจกรรมเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2557 ผู้นำ อาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.)ดีเด่น ได้แก่ นายบาญยงค์ หาญสอน หมู่ 2 ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ นางนภัสวรรณ ทิพปัญญา หมู่ 2 ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนากวาง หมู่ที่ 3 ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตำบล(ศอช.ต.)ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเพื่อเดินทางเข้าเฝ้าและรับโล่รางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และโล่รางวัลสิงห์ทอง รวม 4 ประเภท ในโอกาสต่อไป.