หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำพูน, ข่าวต่างจังหวัด

ป.ป.ช.ร่วมกับหอการค้าไทย มอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น

Author by 10/08/14No Comments »

ลำพูน          เมื่อวันที่ 6 ..57  ที่ โรงแรม  ลำพูนวิลล์ จังหวัดลำพูน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(...)ร่วมกับหอการค้าไทย ได้จัดงานมอบรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น 5 ภูมิภาค ( ภาคเหนือ ) เพื่อยกย่องเชิดชู  กลุ่มผู้ประกอบการค้าหรือสมาชิกหอการค้าจังหวัด ที่ประกอบธุรกิจการค้าด้วยหลักบรรษัทภิบาล โปร่งใส  รักษาความสุจริต และ ส่งเสริมการสร้างค่านิยมความมีจริยธรรม และจรรยาบรรณ โดยมี นายวิชัย วิวิตเสวี กรรมการ ...  เป็นประธาน พร้อมทั้ง  นายจำลอง เณรแย้ม ปลัดจังหวัดลำพูน      ได้ร่วมงานด้วย          

            นายปรีชา สมบูรณ์ชัย รักษาการประธานหอการค้า จังหวัดลำพูน กล่าวว่า       สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ( ป.ป.ช. )  ร่วมกับ         หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดลำพูน ได้ร่วมกันกำหนด    แผนงานเพื่อเชื่อมโยงในกระบวนการพัฒนา  ในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมหลักบรรษัท  ภิบาล ให้เกิดเป็นรูปธรรม  จึงจัดกิจกรรม     ขับเคลื่อนกลไก ธรรมาภิบาล ภาคธุรกิจเอกชน โดยการ มอบรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น 5 ภูมิภาค ขึ้น เพื่อเป็นแบบอย่างของธุรกิจ ที่มีความโปร่งใส ความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ได้รับรางวัลและ     เชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างต้นแบบคนดี ให้เกิดในภาคธุรกิจ และลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาคเอกชน สำหรับภาคเหนือ ได้จัดพิธีมอบรางวัล ท่ี่จังหวัดลำพูน

โดยมี ษริษัทที่ได้รับรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น ดังนี้ จังหวัดลำพูน ได้แก่ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด ( มหาชน ) บริษัทผู้ผลิตสินค้าประเภทสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ บริษัท อิจิซเทค จำกัด  บริษัทผู้ผลิตตู้เหล็กสำหรับใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ จังหวัดลำปาง ได้แก่ บริษัท ครีเอเซีย (1989) จำกัด บริษัทผู้ผลิตกระดุมสำเร็จรูป   ทั้งธรรมดาและแกะลายจากเปลือกหอย     ทุกชนิด และวัตถุดิบธรรมชาติ ในการมอบรางวัลครั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ยังจัดให้มีการเสวนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักบรรษัทภิบาล  จากผู้ประกอบการดีเด่นที่เคยได้รับรางวัลบรรษัทภิบาล มาแล้ว ร่วมให้การบรรยายและบอกเล่าประสบการณ์ด้านต่างๆ ในหัวข้อ”ก้าวแรกของธุรกิจ ร่วมคิด ร่วมสร้างบรรษัทภิบาล” โดยมีผู้ที่ให้ความสนใจเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก.