หน้าหลัก » ข่าวต่างจังหวัด

ผู้ว่าเปิดงานวันแรงงานเชียงราย พร้อมจัดกีฬาเชื่อมสัมพันธ์

Author by 7/05/14No Comments »

    3.วันแรงงาน copy      มื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557  ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย    นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2557 มีนายสหศักดิ์ ผลชีวิน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงาน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ก่อนพิธีเปิดได้มีการเดินขบวนพาเหรด ของแต่ละหน่วยงาน ในการจัดงานครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการนัดพบแรงงานแล้ว ยังมีกิจรรมต่างๆ มากมาย เช่น การรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์  ความปลอดภัยในการทำงาน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ การประกวดขวัญใจแรงงาน การมอบเกียรติบัตรให้กับลูกจ้างดีเด่นในสถานประกอบกิจการ การบริการตรวจสุขภาพ และการจับสลากมอบของรางวัลแก่ลูกจ้าง ผู้ร่วมงาน

นายสหสหศักดิ์ กล่าวว่า  การจัดงานในครั้งนี้ ทาง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กำหนดจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดเชียงรายประจำปี 2557 ในวันที่ 1 พ.ค.57 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง ผู้ประกอบการ พนักงาน ลูกจ้าง ทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ แรงงานนอกระบบ แรงงานข้ามชาติ ในจังหวัดเชียงราย ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน ที่ได้ทำประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศและเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ใช้แรงงาน ส่งเสริมความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง.