หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำพูน, ข่าวต่างจังหวัด

พมจ. ลำพูนประชุมแนวทางดำเนินการออกบัตรประจำตัวคนพิการปี 57

Author by 15/06/14No Comments »

ÅÓ¾Ù¹          เมื่อวันที่ 13 มิ..57 ที่ห้องประชุม หริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน ได้เข้าร่วมการประชุม ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการออกบัตรประจำตัวคนพิการ ประจำปี 2557 โดยมี นางสาวราณี วงศ์ประจวบลาภ หัวหน้าสำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน (พมจ.) เป็นประธาน

            การประชุมครั้งนี้   กลุ่มสวัสดิการสังคม และพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ์ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ และ เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน ได้ ชี้แจงรายละเอียด ระเบียบ ของ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการแห่งชาติว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการยื่น คำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ , การออกบัตร และ การกำหนดเจ้าหน้าที่ ผู้มีอำนาจออกบัตร , การกำหนดสิทธิ , หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ และ การขอสละสิทธิ ของคนพิการ ซึ่ง ระยะเวลาในการทำบัตรประจำตนคนพิการ ที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่ง หากผู้พิการมา ติดต่อทำ ที่สำนักงาน พัฒนาสังคมฯ จะใช้เวลา ไม่เกิน 30 นาที (กรณีออกบัตรประจำตัว ID Card) และ ใช้เวลา ไม่เกิน 27 นาที ในกรณี ที่ออกสมุดประจำตัวคนพิการ ส่วน ผู้พิการที่ไปยื่นขอมีบัตรประจำตัว คนพิการ ที่ เทศบาล หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง จะ ใช้เวลาออกบัตรได้ไม่เกิน 15 วัน

สำหรับหลักฐานที่ผู้พิการจะต้อง นำมาประกอบในการทำบัตร ประจำตัวได้แก่เอกสารรับรองความพิการของโรงพยาบาล ตัวจริง (ไม่ใช่ใบรับรองแพทย์) , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้พิการ 1 ฉบับ (ต้องไม่หมดอายุ), สำเนาทะเบียนบ้านของผู้พิการ 1 ฉบับ, รูปถ่ายผู้พิการ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบสำหรับ ผู้ที่มีข้อสงสัย รายละเอียดในการ ทำบัตร และ การต่ออายุบัตรประจำตัวผู้พิการ สามารถ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงาน พัฒนาสังคม และความมั่นคง ของมนุษย์ จังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 0-5351-1188 ในวันและเวลาราชการ.