หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพะเยา, ข่าวต่างจังหวัด

พะเยาจัดงานวันนัดพบแรงงานที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

Author by 14/06/14No Comments »

¾ÐàÂÒ          นายคมสัน พัวศรีพันธุ์ จัดหางานจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา เตรียมจัดงานวันนัดพบแรงงานย่อยช่วยผู้ประสบภัยขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 . ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา เพื่อให้ผู้ว่างงาน ผู้ตกงาน หรือผู้ถูกเลิกจ้าง ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะทำงานหรือเปลี่ยนงานได้มีโอกาสเลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับคุณสมบัติของตัวเอง โดยสมัครงานกับนายจ้างโดยตรง ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการหางานทำมากขึ้น อีกทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงาน การขาดแคลนแรงงาน และป้องกันการถูกหลอกลวงของคนหางาน พร้อมทั้งช่วยเหลือผู้ถูกเลิกจ้างในจังหวัด/ต่างจังหวัด ที่ประสงค์จะหางานทำหรือผู้ที่ต้องการจะ เปลี่ยนงานได้รับคำปรึกษาด้านสิทธิต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพอิสระ

          สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา จึงขอเชิญชวนผู้ว่างงาน ผู้ประสงค์จะหางานทำ นักเรียน นักศึกษาที่จบใหม่ ตลอดจนผู้พิการที่สามารถทำงานได้ เข้าร่วมงาน “นัดพบแรงงานย่อยช่วยผู้ประสบภัย” ดังกล่าว โดยให้เตรียมเอกสารการสมัครงานมาให้พร้อม ได้แก่ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา หลักฐานผ่านการคัดเลือกทหาร ตลอดจนใบรับรองการผ่านงาน หรือใบรับรองการฝึกงาน (ถ้ามี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา โทร.054-887264-5 ในวันเวลาราชการ.