หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดน่าน, ข่าวต่างจังหวัด

พ่อเมืองน่านมอบนโยบายผู้บริหาร-สมาชิกสภาเทศบาล

Author by 14/06/14No Comments »

¹èÒ¹          เมื่อเร็วๆนี้   ที่โรงแรมเทวราช  จังหวัดน่าน นายอุกริช  พึ่งโสภา  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการอบรม   และมอบนโยบายให้แก่ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่  ในหลักสูตรการปฐมนิเทศ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ ประจำปี 2557

            สืบเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดน่าน มีเทศบาลที่ครบวาระการเลือกตั้งจำนวน 7 แห่ง  และทางคณะ กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน ได้รับรองผลการเลือกตั้งครบทุกแห่งไปแล้วนั้น  คณะผู้บริหารและสมาชิกเทศบาลที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่  จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ ข้องบังคับต่างๆ  และนโยบายที่เกี่ยวข้องในบริหารงาน   และการปฏิบัติงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ทางสำนักงานส่งเสริม  การปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่านได้จัดโครงการฯ ในหลักสูตรการปฐมนิเทศ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ขึ้น

ทั้งนี้เพื่อให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับเลือกตั้งใหม่สามารถนำความรู้  ที่ได้รับจากการอบรม  ไปพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่  อีกทั้งเพื่อให้คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลได้มีโอกาสพบปะ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็น  และประสบการณอันจะเป็นประโยชน์  ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและเข้าใจ ต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองตลอดจนแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง โดยผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการ ที่ปรึกษา และสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่      จำนวน 103 คน

นายอุกริช  พึ่งโสภา  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ยังได้มอบนโยบายเกี่ยวกับ ความมั่นคงพร้อมขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามคำสั่ง ยึดมั่นในการทำงานแบบไม่แบ่งฝ่าย ไม่แบ่งสี เพื่อสร้างสงบสุข สมานฉันท์ ร่วมสร้างความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งผู้บริหารที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่  ถือว่าเป็นองค์กรส่วนท้องถิ่น ที่จะร่วมกันพัฒนาและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กรของตน  การเป็นข้าราชการคือข้าของแผ่นดินจะต้องไม่เป็นศัตรูกับใครเป็นมิตรกับทุกฝ่าย ไม่แบ่งพรรค     แบ่งพวก โดยให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีที่สุด เป็นที่พึ่งของประชาชน.