หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแพร่, ข่าวต่างจังหวัด

มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

Author by 16/07/14No Comments »

แพร่           นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า อบจ.แพร่ ส่งนักเรียน โรงเรียนในสังกัด อบจ.แพร่ ประกอบด้วย ..พัฒนาประชาอุปถัมภ์ ..เด่นไชยวิทยา และ ..บ้านไผ่ย้อย เข้าร่วมมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557 ซึ่งเทศบาลนครเชียงรายเป็นเจ้าภาพ

โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการ และการแสดงศักยภาพทักษะทางวิชาการในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตภาคเหนือ ที่มีการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และรวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงผลงานทางวิชาการการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ตั้งแต่การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับปฐมวัยการศึกษาภาคบังคับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษา และประเภทอาชีวศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการผลงานการจัดการศึกษาและการเสวนาทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน และในปีนี้ทางกรมส่งเสริมฯได้เพิ่มการแข่งขันขึ้นอีก 2 รายการ คือ รำวงมาตรฐาน และนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นอีก 2 รายการ

สรุปเหรียญรางวัลได้ดังนี้ เหรียญทอง 24 เหรียญ เหรียญเงิน 25 เหรียญ และเหรียญทองแดง 6 เหรียญ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล ได้แก่รำวงมาตรฐาน ระดับ ม.1-3 และนาฎศิลป์ไทย สร้างสรรค์ ระดับ ม.1- ม.3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่โครงงานสังคมศึกษา ม.4-6  การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6  โครงงานศิลปะ ม.4-6 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โครงงานภาษาไทย ม.4-6. โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-6 และ นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับประถม ทั้งนี้รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1,2 จะเป็นตัวแทนเข้ารอบแข่งขันในระดับประเทศ รวม 8 รายการ เป็นโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 6 รายการ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา 2 รายการ สำหรับมหกรรมการจัดการศึกษาระดับประเทศ มีกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2557 ณ อิมแพค เมืองทองธานี.