หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย, ข่าวต่างจังหวัด

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ มอบถุงยังชีพ

Author by 3/06/14No Comments »

àªÕ§ÃÒÂ

         เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิ  ออฟไลฟ์ฯ ผู้แทนพระองค์ พร้อมคณะจากส่วนกลาง มอบถุงยังชีพพระราทาน ตามโครงการ หนึ่งใจ เดียวกัน ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ที่ว่าการอำเภอพาน จำนวนทั้งสิ้น 500 ครัวเรือน อำเภอแม่สรวย จำนวนทั้งสิ้น 500 ครัวเรือน และที่เทศบาลตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จำนวนทั้งสิ้น 500 ครัวเรือน รวม 1,500 ชุด เพื่อเป็นการ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว

            โดยนายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ผู้แทนพระองค์ กล่าวว่า ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระองค์ทรงทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว จึงมทรงมีพระราชดำริให้ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และจังหวัดเชียงราย เข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยโครงการ หนึ่งใจ เดียวกัน จะสมารถบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี.