หน้าหลัก » ข่าวต่างจังหวัด

ม.พะเยาเฝ้าระวังภัยยาเสพติด

Author by 6/08/12No Comments »

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งอยู่ในพื้นที่ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา เป็นพื้นที่มีการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดเป็นประจำ รวมทั้งอยู่ในพื้นที่มีแนวเขตชายแดนติดต่อ อ.งาว จ.ลำปาง บางเส้นทางถูกใช้เป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดไปยังเมืองใหญ่

ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงต้องเน้นกระบวนการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อป้องกันไม่ให้นิสิตของสถาบันเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล โดยทางมหาวิทยาลัยได้วางมาตรการป้องกันปัญหายาเสพติดขึ้น โดยแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในมหาวิทยาลัยทุกรูปแบบ ตลอดจนการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติดในระดับจังหวัดทุกหน่วย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในด้านการป้องปรามทางสถาบันได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยห้ามนิสิตเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกกรณี หรือตกเป็นเครื่องมือของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และมีมาตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพนิสิตที่อยู่ในฐานะผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในความผิดฐานยาเสพติด โดยบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา สสจ.พะเยา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการจัดกิจกรรมของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เน้นกิจกรรมการปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนาอีคิว โดยใช้ศูนย์เพื่อนใจหรือเฟรนด์ คอร์เนอร์ (Friend Corner) เป็นสถานที่จัดกิจกรรมให้แก่นิสิตทุกคน มีระบบการให้คำปรึกษาแก่นิสิตที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อนำไปสู่แนวทางร่วมกันแก้ไขปัญหาและให้กำลังใจเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งนี้หากพบว่านิสิตที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหรือผลิตยาเสพติด ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงด้วยการไล่ออกสถานเดียว.