หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพะเยา, ข่าวต่างจังหวัด

ม.พะเยา เปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ และพิธีลงนามกับไร่ชาวดิน

Author by 12/07/14No Comments »

พะเยา         ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านการสกัดน้ำมันจากสมุนไพร และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ  นายดุสิต อภิจิต เจ้าของไร่ชาวดิน ศูนย์การเรียนรู้ด้านการสกัดน้ำมันจากสมุนไพร  บ้านโซ้ .แม่นาเรือ .เมือง .พะเยา

            โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ ศ.เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย ดร.มารุต แก้ววงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม ดร.ประพันธ์   เทียนวิหาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา นายบุญชู กมุทมาโนชญ์ ประธานและกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดพะเยา ตลอดจนนิสิตนักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์ฯ

รศ.ดร.บุษบง จำเริญดารารัสมี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดเผยว่า สำหรับศูนย์การเรียนรู้ ดังกล่าว ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการสกัดน้ำมันให้แก่ประชาชนทั่วไปและนิสิตที่สนใจ ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 20 ไร่ การเดินทางไปมาสะดวกเพราะอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากสโมสรโรตารี นายดุสิต อภิจิต เจ้าของไร่ชาวดิน วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กลุ่มชุมชนที่เข้าร่วมอบรมการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้หอม อีกทั้งยังมีโครงการเครือข่ายร่วมมือด้านงานวิจัยกับคณะ วิทยาศาสตร์การแพทย์ นับว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการสกัดน้ำมันจากสมุนไพรแห่งแรกของจังหวัดพะเยาด้วย.