หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแพร่, ข่าวต่างจังหวัด

รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัยเป็น1ใน9แห่ง รับคัดเลือกให้เป็นรพ.การแพทย์แผนไทยต้นแบบ

Author by 19/11/14No Comments »

แพร่           นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ กล่าวว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย เป็น 1 ใน 9 แห่งได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยต้นแบบเนื่องจาก กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยต้นแบบผสมผสานควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบันพัฒนานำร่อง 9 แห่งทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ รพ.พระปกเกล้า .จันทบุรี , รพ.อู่ทอง .สุพรรณบุรี, รพ.วังน้ำเย็น .สระแก้ว, รพ.วัฒนานคร .สระแก้ว, รพ.ขุนหาญ  .ศรีสะเกษ,  รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย .แพร่, รพ.เทิง .เชียงราย, รพ.ท่าโรงช้าง .สุราษฎร์ธานี  และสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์ไทยฯยศเส กรุงเทพฯ

            วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการการแพทย์แผนไทยแก่ประชาชนในรูปแบบของโรงพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเน้นการใช้ยาตำรับเป็นหลั มีการรวบรวมองค์ความรู้  ตำรับตำราหมอพื้นบ้านที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อนำมาศึกษาวิจัยทดลองใช้ในโรงพยาบาล  และพัฒนาให้มีความพร้อมสำหรับเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาทางด้านการแพทย์แผนไทย ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย  ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 9 แห่ง  ในการพัฒนาเป็นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยต้นแบบและมีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นพี่เลี้ยง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ กล่าวต่อว่าจากการที่ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้นแบบ ในด้านการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยตามที่ทางกรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกได้วางรูปแบบการดำเนินการไว้เพื่อให้สามารถบริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน และผู้ป่วยโดยวิธีการรักษาแบบแพทย์แผนไทยได้อย่างเต็มรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ และให้เป็นต้นแบบของการดำเนินงานโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยแก่โรงพยาบาลอื่นๆ และพัฒนาให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะโรคต่อไป

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ กล่าวในตอนท้ายว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้ให้การสนับสนุนให้โรงพยาบาลทุกระดับตั้งแต่ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ได้มีการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการ  เพื่อรักษาผู้ป่วยทุกกลุ่มโรคทดแทนยาแผนปัจจุบัน ล่าสุดมียาแผนไทยที่บรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้ว 74 รายการ  สามารถเบิกจ่ายได้ทุกสิทธิการรักษา.