หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ข่าวต่างจังหวัด

รับสมัครเยาวชนด้อยโอกาสส่งเสริมการประกอบอาชีพ

Author by 31/07/14No Comments »

แม่ฮ่องสอน          นางสารภี ศิลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า   สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ในฐานะเลขาธิการมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครเยาวชนเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2558

            โดยมีหลักเกณฑ์การรับสมัคร และคุณสมบัติของผู้รับทุน มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๓๐ ปี  สถานภาพโสด ต้องไม่มีครอบครัว และไม่มีบุตร เป็นเยาวชนหรือกลุ่มเยาวชน (กลุ่มละ ๕ คน ขึ้นไป) มีรายได้น้อย ขาดแคลนทุนในการประกอบอาชีพ  มีความรู้ความสามารถที่จะประกอบอาชีพที่ตนถนัด มีผู้ให้การรับรอง จากผู้ฝึกสอนอาชีพ ผู้นำชุมชน กลุ่มหรือองค์กรที่สังกัด  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย  และมีความพร้อมอบรมคุณธรรม จริยธรรมของมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา (หากไม่ผ่านการอบรมจะถือว่าสละสิทธิ์รับทุน)

โดยแยกเงินทุนเป็น ๓ ประเภท เงินทุนเพื่อประกอบอาชีพเริ่มแรก สำหรับเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพหรือเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษในอาชีพนั้น และประสงค์จะดำเนินกิจการของตนเองในวงเงินรายละ ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท  เงินทุนในการจัดกิจกรรม เพื่อหารายได้ของกลุ่มเยาวชนในท้องถิ่น ทั้งกิจกรรมระยะสั้น และกิจกรรมเพื่อประกอบอาชีพระยะยาว ในลักษณะทำร่วมกันเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๕ คนขึ้นไป ในวงเงินไม่เกินกลุ่มละ ๑๕,๐๐๐ บาท  เงินทุนเพื่อขยายกิจการในการประกอบอาชีพ

สำหรับผู้ที่เคยได้รับทุนประกอบอาชีพของมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา มีการดำเนินงานต่อเนื่อง มีผลสำเร็จและมีแผนการขยายกิจการ โดยสามารถขอสนับสนุนได้ในวงเงินรายละกลุ่มละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

สำนักงานพัฒนาสังคม   และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญชวนเยาวชนที่สนใจขอรับทุนการสนับสนุนเงินทุน  ส่งเสริมประกอบอาชีพเยาวชน  ประจำปี ๒๕๕๗ สามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ได้ที่ ฝ่ายบริหารกองทุน กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) เลขที่ ๖๑๘/๑ ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน.