หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ข่าวต่างจังหวัด

ลงนามบันทึกข้อตกลง คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

Author by 16/01/16No Comments »

              thainews180  เมื่อวันที่  11  มกราคม 2559  นายอำพล วงศ์ศิริ  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านการประกันภัย ร่วมกับ สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผวจ. แม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นสักขีพยาน ที่ห้องธาราทิพย์ โรงแรมอิมพิเรียลแม่ฮ่องสอนรีสอร์ต อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ในการลงนามทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภค ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพด้านการประกันภัยแก่ประชาชน ซึ่งจะมีการเชื่อมระบบฐานข้อมูลรับเรื่องรร้องเรียนของทั้งสองหน่วยงานเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถติดตามสถานะของเรื่องร้องเรียนด้านประกันภัยว่ามีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาไปถึงไหนอย่างไร  อีกทั้งยังสามารถติดตามเรื่องร้องเรียนได้ว่าอยู่ในความผิดชอบเจ้าหน้าที่คนใด  เพื่อให้การบริการประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิชาการ และส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและการประกันภัย ตลอดจนร่วมกันติดตามประเมินผล และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน โดยลงลึกในรายละเอียดของแนวทางการปฏิบัติงานให้สามารถจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งระบบรับส่งเรื่อง ร้องเรียนระหว่างหน่วยงานจะสามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่  12 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

โดยนายสุทธิพล ลขาธิการ คปภ.  กล่าวว่า การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการประกันภัยจะดำเนินการทั้งในเชิงป้องปรามและเยียวยาจะเพิ่มประสิทธิภาพการให้ความรู้แก่ประชาชนให้เข้าใจและรู้ทันเพื่อมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ ส่วนในแง่การเยียวยาจะเพิ่มความเข้มข้นในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  ทั้งนี้จะมีการผลักดันให้การจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเป็นทางเลือกในการระงับข้อพิพาทให้กับประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น   ขณะเดียวกันได้ร่วมประชุมกับตัวแทนธนาคาไทยพาณิชย์ ตัวแทนบริษัทประกันภัยสาขาต่างๆ และได้กำชับและขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามประกาศ คปภ. ในเรืองกำหนดหลักเกณวิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตและธนาคาร พ.ศ. 2551 และประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ.2552 อย่างเคร่งครัด.