หน้าหลัก » ข่าวต่างจังหวัด

ลำพูนจัดทำผังเมืองรวมฉบับใหม่ เชิญประชาชนตรวจแผนที่แสดงเขต

Author by 21/05/14No Comments »

thainews180        โยธาธิการและผังเมืองลำพูน เชิญชวนตรวจดูแผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวม    ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2557 และเชิญร่วมประชุมแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ลำพูน ในวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557

นายอาณัติ วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน กำหนดจัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางและจัดทำผัง เมืองจังหวัดลำพูน ในวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อนำความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการพิจารณา ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดลำพูน จากนั้นจะนำผังเมืองรวมนี้ เสนอต่อคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป สำหรับผังเมืองรวมที่จัดทำขึ้น คือ นโยบาย มาตรการ และแผนผังที่จะประกาศเป็นกฎหมายใช้สนับสนุนและควบคุมการพัฒนาของภาครัฐและ เอกชนในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค และการบริการสาธารณะในท้องที่จังหวัดลำพูน เพื่อให้การขยายตัวของจังหวัดลำพูนเป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย นำความสะดวกสบาย ความสวยงาม น่าอยู่อาศัย ประหยัดการลงทุนและสิ่งแวดล้อมที่ดีมาสู่ประชาชน

ดังนั้นจึงขอเชิญชวนประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครองที่ดินหรืออาคารที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผัง เมืองรวมจังหวัดลำพูน ไปตรวจดูแผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวม แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน และรายการประกอบแผนผัง ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานที่ดิน สำนักงานเทศบาล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งที่อยู่ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดลำพูน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน กรมโยธาธิการและผังเมือง และที่สาธารณสถานภายในเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดลำพูน และเผยแพร่ทางระบบอินเตอร์เน็ตของกรมโยธาธิการและผังเมือง www.dpt.go.th ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และขอเชิญเข้าร่วมประชุมแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม จังหวัดลำพูน ในวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน โทรศัพท์หมายเลข 0-5352-5011-12 หรือสำนักผังประเทศและผังภาค หรือ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง โทรศัพท์หมายเลข 0-2299-4469-72