หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพะเยา, ข่าวต่างจังหวัด

สตรี9อำเภอในพะเยาร่วมกิจกรรม เนื่องในวันสตรีสากล

Author by 11/03/16No Comments »

thainews180         เมื่อวันที่ 8 มีนาคม  59 นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2559  “พลังสตรี  พลังสร้างสรรค์ ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

พร้อมมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ รวมจำนวน 18 ราย ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพะเยา คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยา และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา จัดขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ สตรีทุกหมู่บ้านได้แสดงพลังของสตรี เข้าใจในการพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับความเป็นผู้นำ และมีการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีสตรีจากทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 700 คน พร้อมกล่าวปฏิญาณตนปกป้องสถาบันสำคัญของชาติของคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ

องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล เพื่อส่งเสริมให้สตรีในประเทศต่างๆทั่วโลก จัดกิจกรรมเพื่อร่วมรำลึก และเชิดชูเกียรติให้กับผู้ทำงานด้านสตรี โดยองค์กรสตรี รวมทั้งหน่วยงานองค์กรต่างๆ   ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกิจกรรมเพื่อมุ่งให้เกิดความเสมอภาค ความยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาสตรีมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงผลงานของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยาไปประกอบอาชีพและประสบความสำเร็จ,   การจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงจาก 9 อำเภอ , การจัดตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย จังหวัดพะเยา,  การประกวดร้องเพลงของสตรี 9 อำเภอ และการบรรยายธรรมะ โดยพระอธิการชินวร ชินวโร เจ้าอาวาสวัดบ้านโซ้ เจ้าคณะตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา.