หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำปาง, ข่าวต่างจังหวัด

สภาอุตสาหกรรมลำปางแถลงโครงการพัฒนารูปแบบเซรามิก

Author by 28/07/14No Comments »

ลำปาง            ที่ห้องประชุมสำนักศิลปะ  และวัฒนธรรม มาหวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นางปัทมา กฤษณรักษ์  ประธานสภาอุตสหากรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ   และ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดงานแถลงข่าวเพื่อเผยแพร่โครงการพัฒนารูปแบบเซรามิกตามวิถีล้านนา มีผู้แทนขององค์กร หน่วยงาน  ผู้ร่วมโครงการ และ อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วม    จำนวนประมาณ ๔๐ คน

            วัตถุประสงค์เพื่อแนะนำผลงานที่ได้จากการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นและจัดทำแผนสำหรับการพัฒนารูปแบบ รวมถึงการสร้างตลาดเพื่อความอยู่รอดของเซรามิกไทย  ซึ่งผู้เข้าร่วมทุกคนมีความต้องการพัฒนารูปแบบสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า และสร้างรูปแบบของผลิตภัณฑ์อย่างมีเอกลักษณ์ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในธุรกิจเซรามิก เดิมการผลิตสินค้าของผู้ประกอบการเป็นการผลิตตามคำสั่งลูกค้า ไม่สามารถเพิ่มราคาสินค้าได้  เมื่อผู้ประกอบการสามารถประยุกต์ใช้ทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นมาสรรสร้างรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้เป็นอย่างดี   โดยมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนี้ จำนวน ๑๐ ราย  ประกอบด้วยบริษัท ชูปรา จำกัด, บริษัท วุฒิชัยเซรามิคส์ จำกัด, โรงงานนันท์เซรามิก, โรงงานลัดดาเซรามิก, บริษัท กิตติโรจน์ เซรามิคส์ จำกัด,  กลุ่มสร้อยทิพย์ เซรามิก, โรงงานเก่งเซรามิค, บริษัท ชาวดิน เซรามิก จำกัด, โรงงานสำเภาทองเซรามิค, และ โรงงานไพลินเซรามิก.