หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย, ข่าวต่างจังหวัด

สัมมนาสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพ

Author by 9/07/14No Comments »

Print           เมื่อวันที่ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายรัชกฤช สถิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

            ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยเชิญครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ทำหน้าที่แนะแนวการศึกษา ทั้งระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา กศน. และระดับมหาวิทยาลัย ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๖๕ คน เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งครูแนะแนวเป็นบุคคลที่มีบทบาทต่อการประกอบอาชีพ  ในอนาคตของนักเรียน จึงจำเป็นอย่างยิ่ง  ที่จะต้องมีส่วนร่วมพัฒนาองค์ความรู้ด้านข้อมูลอาชีพ ข่าวสารตลาดแรงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดอาชีพ ตลาดแรงงาน ทั้งในและนอกระบบ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาตนเอง เพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางการประกอบอาชีพ ให้สอดคล้องกับอาชีพในอนาคต ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีในด้านเศรษฐกิจ สังคม และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) ต่อไป

การสัมมนาในครั้งนี้คณะวิทยากร  ได้บรรยายหัวข้อ สถานการณ์ตลาดแรงงาน และแนวโน้มความต้องการแรงงาน และแนวทางการจัดตั้งศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่  การศึกษา ซึ่งในภาคบ่ายมีการแบ่งกลุ่มย่อยสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น      ความร่วมมือการจัดตั้งเครือข่ายการแนะแนว ให้กว้างขวาง เพื่อประโยชน์ต่อการแนะแนวอาชีพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น.