หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ข่าวต่างจังหวัด

สาธารณสุขบริการสุขภาพคนชายขอบ

Author by 30/05/14No Comments »

Print    เมื่อวันที่  26 ..57  นายแพทย์คำรณ ไชยศิริ ผู้ตรวจราชการเขตบริการที่ 1 เป็นประธานเปิดสถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านจอลือใต้ .สบเมย .แม่ฮ่องสอน และได้เปิดสถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปายสองแง่ อำเภอปาย ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพเพื่อจัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ทุรกันดารจังหวัดแม่ฮ่องสอน ใช้งบในการก่อสร้างแห่งละ 50,000 บาท นอกจากนี้ประชาชนในพื้นที่ร่วมบริจาคสมทบอีกบางส่วน

นพ.คำรณ  ไชยศิริ กล่าวว่า ด้วยสภาพพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนยังมีปัญหาการเข้าถึงบริการสาธารณสุขโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ทั้งด้านการคมนาคม และสาธารณูปโภคยังไม่ทั่วถึง  ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดระบบบริการในรูปแบบสถานบริการสาธารณสุขชุมชน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสถานบริการสาธารณสุขชุมชนที่ให้บริการจำนวน 65 แห่ง การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเนื่องจากยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ห่างไกล จึงมีการจัดตั้งกองทุนขึ้นจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในการจัดสร้างสถานบริการสาธารณสุขในชุมชน เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการบริการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน

โดยส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ ให้อาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งเป็นคนในพื้นที่โดยการคัดเลือกของชุมชน ผ่านการอบรมเป็นพนักงานสุขภาพชุมชน มาทำหน้าที่ให้บริการอยู่ประจำ ดูแลด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค และให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในหย่อมบ้านที่รับผิดชอบ ซึ่งรูปแบบดังกล่าวทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้มีแนวคิดที่จะนำรูปแบบการจัดบริการดังกล่าวไปใช้ในพื้นที่เขตบริการสาธารณสุขที่ 1 เช่น จ.เชียงใหม่ และ จ.น่าน ซึ่งมีลักษณะพื้นที่คล้ายคลึงกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป.