หน้าหลัก » ข่าวต่างจังหวัด

สารพัดช่างอุตรดิตถ์-ธนาคารออมสิน เตรียมเปิดธนาคารโรงเรียน

Author by 9/08/12No Comments »

นายสุเทพ  ศรีศักดิ์วรชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ ร่วมกับธนาคาร ออมสิน สาขามุขศาลา ได้ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดธนาคารโรงเรียนในสถานศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

โดยมีกำหนดการเปิดในวันที่ 16 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤต ความต้องการด้านบริโภคของสังคมมีสูง แต่รายได้น้อย ทำให้ครอบครัวอยู่อย่างไม่มีความสุข การปลุกฝังให้เยาวชนมีความตระหนักในการประหยัด  จะเป็นหนทางหนึ่งที่จะสร้างนิสัยในการบริโภคที่ฟุ่มเฟือยให้ลดน้อยลง ฝึกให้เยาวชนใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงและเพื่อสนองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  ได้ให้ทิศทางการปฏิรูปการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน โดยมุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดี คนเก่งและมีชีวิตอยู่อย่างความสุข

การเปิดธนาคารออมสินในสถานศึกษาในครั้งนี้ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา มีนิสัยในการประหยัด อดออมทรัพย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยให้นักศึกษา มีประสบการณ์ตรง รวมทั้งรู้จักการทำงานร่วมกันด้วยความสามัคคีและมีความเป็นประชาธิปไตยซึ่งในขณะนี้มีนักศึกษา และบุคลากร พร้อมทั้งคณาจารย์ ได้ร่วมกันเปิดบัญชีกันล่วงหน้าก่อน จำนวนกว่า 600 กว่าบัญชี คิดเป็นยอดเงินประมาณ 400,000 บาท.