หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำพูน, ข่าวต่างจังหวัด

สำรวจสถานการณ์ด้านแรงงานส่วนใหญ่มีงานทำร้อยละ76.6

Author by 17/08/14No Comments »

thainews180          เมื่อวันที่ 14 ส.ค.2557 นายชิตชัย สมอุปฮาด แรงงานจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน  จัดสำรวจสถานการณ์ด้านแรงงานประจำเดือน มิถุนายน 2557 ประชากรผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 354,818 คน พบ เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน จำนวน 271,862 คน คิดเป็นร้อยละ 76.6 และ ผู้ที่ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน จำนวน 82,956 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีงานทำ จำนวน 268,407 คน คิดเป็นร้อยละ 75.7

ผลการสำรวจ พบว่า ประชากรผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 354,818 คน แบ่งเป็นเพศชาย 170,954 คน เพศหญิง 183,864 คน เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงานจำนวน 271,862 คน คิดเป็นร้อยละ 76.6 เป็นผู้มีงานทำจำนวน 268,407 คน คิดเป็นร้อยละ 75.7 เป็นผู้ว่างงานจำนวน 3,270 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 ส่วนผู้ที่ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน จำนวน 82,9756 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 ทำงานบ้านจำนวน 20,030 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 เรียนหนังสือจำนวน 20,216 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 และอื่นๆจำนวน 42,710 คิดเป็นร้อยละ 12.0สำหรับผู้ที่มีงานทำ พบว่า ทำงานในด้านภาคเกษตรกรรม จำนวน 93,762 คน คิดเป็นร้อยละ 34.9 และทำงานนอกภาคเกษตรกรรม จำนวน 174,643 คน คิดเป็นร้อยละ 65.1 ของผู้ที่ทำงานทั้งหมด

ทั้งนี้เมื่อนำมาเปรียบเทียบจากเดือนก่อน (พฤษภาคม) แล้ว มีจำนวนอัตราผู้ที่มีงานทำเพิ่มมากขึ้น.