หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์, ข่าวต่างจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เตรียมจัดกิจกรรมวันเด็ก

Author by 8/01/16No Comments »

thainews180                นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า เนื่องด้วยวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี คือวันเด็กแห่งชาติ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นตะหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตน โดยปลูกฝังให้มีส่วนร่วมในสังคม เตรียมความพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังสำคัญของชาติ รัฐบาลจึงได้ จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาคณะหนึ่ง ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน กำหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่ตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงได้กำหนดจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559  เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ตระหนักถึงบาบาทและหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และรักความสามัคคีสร้างความเป็นแผ่นให้กับสถาบันครอบครัวและสังคมโดยส่วนรวมอีกทั้งให้ทุกส่วนของสังคมทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิติที่ดีขึ้น ทั้งทางร่างกายและจิตใจ