หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย, ข่าวต่างจังหวัด

อบจ.สุโขทัยจับมือขนส่งจังหวัดพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการฯ

Author by 29/07/14No Comments »

สุโข          เมื่อวันที่ ๒๓ ..๕๗ ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ หอประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

            ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัยดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้การขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะในเขตจังหวัดสุโขทัยมีคุณภาพ มีมาตรฐานการบริการ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยให้ประชาชนหันมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเพิ่มมากขึ้น และเพื่อเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ เป็นการดำเนินการตามภารกิจของกรมการขนส่งทางบก ในการกระจายอำนาจการบริการสาธารณะด้านการขนส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดการให้บริการประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง จนสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กร เชื่อมโยงกับนโยบายด้านการบริการจัดการ ร่วมคิด ร่วมทำ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และจัดระบบการบริการสาธารณะ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนที่จะได้รับเป็นสำคัญ

การอบรมครั้งนี้มีผู้ให้บริการรถรับจ้างสาธารณะ และพนักงานขับรถสาธารณะ เข้าร่วมอบรม  จำนวน ๑๗๐ คน.