หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์, ข่าวต่างจังหวัด

อบจ.อุตรดิตถ์เปิดใช้ถนนบ่อบาดาล

Author by 11/03/16No Comments »

thainews180        เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ที่บ้านน้ำลอก หมู่ 4 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชลิต  ธนวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมชาย  ไชยพันธ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายบรรพต สุนิล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ร่วมเปิดใช้ ถนน บ่อบาดาล และบ่อน้ำตื้น ในพื้นที่เขตตำบลบ่อทอง

โครงการปรับปรุงถนน  ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ่อน้ำตื้น ในเขตตำบลบ่อทองเป็นโครงการที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมถนน เข้าพื้นที่ทางการเกษตร ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ่อน้ำตื้น เพื่อรับมือภัยแล้ง สำหรับโครงการดังกล่าวทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้นำเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าพัฒนาถนน ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ่อน้ำตื้นในเขตพื้นที่ตำบลบ่อทอง โดยได้ทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองซึ่งเป็นฝ่ายออกค่าใช้จ่ายในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  กล่าวว่าสำหรับการพัฒนาถนนในพื้นที่ตำบลบ่อทองทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้นำเครื่องจักรเข้าพัฒนาถนนทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าไปในพื้นที่ทางการเกษตรได้ปกติ สามารถขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกขึ้น และการขุดเจาะบ่อ น้ำบาดาล และบ่อน้ำตื้นเพื่อรับมือกับภัยแล้วในปีนี้ สำคัญที่สุดคือช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอำเภอทองแสนขันให้ดียิ่งขึ้น.