หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพะเยา, ข่าวต่างจังหวัด

อบต.ดงเจนเปิดกาดอิ่มใจ๋ของดีวิถีดงเจน ส่งเสริมการตลาดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

Author by 7/06/14No Comments »

สังคมพะเยา copy  เรืออากาศตรีสุวิชา แก้วมณี รอง ผวจ. พะเยา เป็นประธานพิธีเปิด กาดอิ่มใจ๋ ตามโครงการของดีวิถีดงเจน ..บ้านร้อง หมู่ที่ 6 .ดงเจน .ภูกามยาว .พะเยา ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีมาตรฐานและมีการบริหารจัดการ สามารถทำแผนธุรกิจของกลุ่มและเครือข่ายกลุ่มอาชีพ ให้มีความเข้มแข็ง ตลอดจนให้ผู้ผลิตได้พบปะผู้บริโภคโดยตรง โดยมีกลุ่มอาชีพจากชุมชนหมู่บ้านต่างๆ รวม 12 กลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ การแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าของชุมชน อาหารพื้นบ้าน และกาดมั่วครัวแลงตามซุ้มต่างๆ

            นายสวัสดิ์ ก้อนคำ นายก อบต.ดงเจน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมของดี วิถีดงเจน เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน เป็นการสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพให้เกิดความเข้มแข็ง สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน ได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนหน่วยงานภาคราชการ ภาคีเครือข่ายและภาคประชาชนในพื้นที่ ดำเนินโครงการตำบล/ชุมชนต้นแบบฯ มาตั้งแต่ปี 2555 โดยเป็นการดำเนินงานแบบบูรณาการของทุกภาคส่วน ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวตามเมนูเบญจวิถี ได้แก่ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และสุขอนามัยในครัวเรือน พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น สรรค์สร้างการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการจัดกิจกรรมของดี วิถีดงเจน ก็เป็นกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน สร้างตลาดชุมชน จัดหาสถานที่รวบรวม และกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมช่องทางการตลาดในชุมชนและภายนอกชุมชนต่อไป.