หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์, ข่าวต่างจังหวัด

อบรมพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา

Author by 21/08/14No Comments »

อุตรดิตถ์            เมื่อวันที่ 18 .. 57 ที่ห้องประชุมมเหศักดิ์ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ .น้ำปาด .อุตรดิตถ์ ได้มี นายชัยศิริ  ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศครั้งที่ 2

            โดยมี นายชลิต  ธนวัฒน์ รองนายก อบจ.อุตรดิตถ์ นายไพบูลย์ วีระบุตร์ รอง นายก อบจ.นายชลาวุธ  บุญเกตุ ประธานสภาจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกริช ไชยวงศ์ ผอ.โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ นายวันชาติ  อ่วมแจง รอง ผอ.สำนักงานการมัธยมศึกษา ที่ 39 พิษณุโลก นายอเนก อ่วมแจง ผอ.กองการศึกษาศิลปวัฒนธรรม อบจงอุตรดิตถ์พร้อมด้วยข้าราชการ อบจ.และนักเรียนจากโรงเรียน น้ำปาดชนูปถัมภ์ โรงเรียนฟากท่าวิทยา โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม จำนวน 377 คน เข้าร่วมโครงการ

การเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา “ค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศ”ครั้งที่ 2 ในครั้งนี้ ทาง อบจ. อุตรดิตถ์ เห็นว่าการศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญ ในการพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ดังนั้น ทิศทางด้านการศึกษาของ อบจ.อุตรดิตถ์ ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา   ตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จึงต้องมีการปรับตัวตลอดจน พัฒนาบุคลากร   และระบบการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาเพื่อรองรับการจัดการการศึกษาในอนาคต รวมทั้งให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้วิสัยทัศน์ “การจัดการศึกษาทุกระบบได้มาตรฐานแบบมีส่วนร่วม เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ คู่เอกลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น ยั่งยืนในชุมชน โดยมีเป้าหมาย ในการจัดการศึกษาท้องถิ่น และสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ รวมทั้งการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้เล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับทางการศึกษา และพัฒนาทักษะทางวิชาการเป็นกระบวนการส่งเสริมการศึกษา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานทางด้านวิชาการและภาษาต่างประเทศ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน เน้นให้เด็กเป็นคนดี เก่งและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข แต่เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของโลก ปัญหาเศรษฐกิจทำให้เด็กขาดโอกาสและความพร้อมในการเรียน จึงได้กำหนดจัดค่าย “วิชาการสู่ความเป็นเลิศ “เพื่อสร้างแรงจูงใจและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในระดับอึดมศึกษา โดยค่ายนี้จะอบรมเป็นระยะเวลา 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 18-28  สิงหาคม 2557  ณ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์.