หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแพร่, ข่าวต่างจังหวัด

อบรมมารยาทไทยสร้างครูต้นแบบสอนเด็กและเยาวชน

Author by 25/06/14No Comments »

àà¾Ãè          เมื่อวันที่ 19 มิ..2557 ที่ห้องไอยรา โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ อำเภอเมืองแพร่ นายศักดิ์ชัย .ผลิต รองผู้ว่าราชการ  จังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการอบรม  เชิงปฏิบัติการมารยาทไทยจังหวัดแพร่ รุ่นที่ 1 ซึ่งสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่โดยการสนับสนุน งบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่  แบบแผนแนวปฏิบัติด้านมารยาทไทยที่ถูกต้อง สร้างครูต้นแบบมารยาทไทย สามารถส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้และจิตสำนึกและร่วมอนุรักษ์ส่งเสริมคุณค่าด้านมารยาทไทย โดยกำหนดจัดอบรมรวม  2 รุ่นๆ ละ 50 คน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สังกัดโรงเรียนเอกชน และสังกัดกรมอาชีวศึกษา กำหนดระยะเวลาการอบรม  รวม 2 วัน

            นายศักดิ์ชัย จ.ผลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่า มารยาทไทย เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไปว่ามารยาทของคนไทย เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น อย่างหนึ่งของคนไทย โดยเฉพาะการไหว้ ซึ่งเป็นที่รู้จักและกล่าวถึงโดยทั่วไปว่า ไม่มีใครจะแสดงความคารวะได้อ่อนน้อมเหมือนดังคนไทย ความประทับใจในการไหว้ของคนไทย เกิดจากการบ่มเพาะอุปนิสัย มาตั้งแต่เด็ก เพื่อให้คนไทยมีความนอบน้อม ความเคารพในอาวุโส    รวมถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ              ผู้มีมารยาทที่ดีนั้นคือ ผู้ที่ปรับปรุงตนให้เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ หรือกาลเทศะ      เป็นสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดแพร่ ในเรื่องความปรองดองสมานฉันท์ ที่มุ่งหวังสร้างให้คนแพร่มีความสุข โดยได้กำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนนโยบาย 3 กลยุทธคือสร้างความเชื่อมั่นในความเป็นไทย ยึดประโยชน์ของประเทศชาติ สร้างความรู้สึกเสมอภาคความเป็นประชาชนคนไทย       และปรับบทบาทการทำงานเชิงรุกของภาครัฐเพื่อสร้างสังคมแห่งสุข ภายใต้ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จที่จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นกลับมาให้คนแพร่.