หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพิษณุโลก, ข่าวต่างจังหวัด

อบรมสวนยางพาราเขตจังหวัดพิษณุโลก

Author by 15/06/14No Comments »

Print           นายชัยวุฒิ มากสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางพิษณุโลก จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราในเขตจังหวัดพิษณุโลก 6 หลักสูตร  

ซึ่งอบรมผ่านมาแล้ว 3 หลักสูตรคือหลักสูตร “การจัดสวนยางอย่างยั่งยืน” หลักสูตร “ลดต้นทุนการผลิต” และหลักสูตร “การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน” และยังจัดต่อไปอีก 3 หลักสูตรคือหลักสูตร “เสริมสร้างเกษตรกรยุคใหม่”  จัดที่ ร.ร.บ้านร่มเกล้า ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ วันที่ 17 มิ.ย. หลักสูตร “ผู้ช่วยวิทยากรกรีดยาง”จัดที่ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว อ.เมืองพิษณุโลกวันที่ 23 – 29 มิ.ย. กับหลักสูตร “การกรีดยาง”  จัดที่หมู่ 14  ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลกวันที่ 21  - 27 ก.ค.  จึงขอเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเข้ารับการฝึกอบรมติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนวิชาการและปฎิบัติการกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจ.พิษณุโลก เลขที่ 888 หมู่ 1 ถ.พิษณุโลก – หล่มสัก ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จังหวัดพิษณุโลก โทร 055 – 009805.