หน้าหลัก » ข่าวต่างจังหวัด

อบรม..

Author by 1/09/12No Comments »

อบรม……นางวัฒนีย์ ธุระสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวตามระบบการจัดการที่ดีและเหมาะสม(GAP) ณ อาคารอเนกประสงค์วัดดอกบัว ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา.