หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย, ข่าวต่างจังหวัด

อพท.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม

Author by 29/07/14No Comments »

สุโข          เมื่อวันที่ ๒๒ ..๒๕๕๗ ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ   ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ   ว่าด้วยเรื่องการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย

โดย อพท. ได้มอบหมายให้มหา-วิทยาลัยบูรพา โดยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของ อพท.ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ภายใต้หลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์การท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ซึ่งได้คัดเลือกพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร  เป็นพื้นที่เป้าหมาย

กิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ หัวข้อ การปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.พิสิฐ เจริญวงศ์ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ว่าด้วยเรื่องการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม และแนวทาง รูปแบบการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม เป็นเครือข่ายภาคีการพัฒนาต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จำนวน ๖๐ คน.