หน้าหลัก » ข่าวต่างจังหวัด

อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่

Author by 26/06/14No Comments »

สังคมในภาคเหนือ สี

          ไทยนิวส์  หนังสือพิมพ์ภูมิภาครายวัน  ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในประเทศ อยู่เคียงข้างชุมชน รับใช้คนท้องถิ่นมายาวนาน กว่า 44 ปี และได้รับรางวัล จริยธรรมดีเด่นจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ประจำปี 2551-2553  ข่าวสังคมเชียงใหม่สายใต้  โดยจิ๊กโก๋แม่แจ่ม มารายงานความเคลื่อนไหวกันเป็นประจำทุกวันศุกร์ สำหรับวันศุกร์ ที่  27 มิถุนายน 57 เริ่มต้นกันที่….ณอัฐ สมยศ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แจ่มจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ของหมู่บ้าน/ชุมชนในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิด ขึ้นในตำบลแม่แจ่ม ตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ปราชญ์และประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่แจ่ม….ณ สุรพงค์  กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ พนักงานส่วนตำบล พร้อมด้วยท่าน ..สุรพล  เกียรติไชยากร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานประเพณีสรงน้ำวัดพระธาตุดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามไว้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงาน จำนวน 30,000 บาท….ณบุญเย็น  ใจตา นายกเทศมนตรีตำบลอมก๋อย จัดโครงการสรงน้ำพระเจ้าแสนทอง ประจำปี 2557 ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอป สู่วัดแสนทอง เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นในคงอยู่สืบไป สร้างสังคมให้น่าอยู่บนพื้นฐานศาสนาและวัฒนธรรมล้านนา….ณณรงค์ ธิลา นายเทศมนตรีตำบลหนองควาย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐในอำเภอหางดง ประกอบด้วย ฝ่ายปกครองอำเภอหางดง สถานีตำรวจภูธรหางดง โรงพยาบาลหางดง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองควาย ศูนย์ กศน.ตำบลหนองควาย โรงเรียนในพื้นที่ตำบลหนองควายเข้าร่วมประชุมคณะ กรรมการศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ครั้งที่ 1/2557  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองควาย เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการป้องกันการระบาดของยาเสพติด อีกทั้งเพื่อรายงานและติดตามผลการดำเนินงานด้านการป้องกันยาเสพติดจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชุมการวางแผนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญในพื้นที่ตำบลหนองควาย….ณ สิทธิชัย ศรีพยัค หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง ฝากประชาสัมพันธ์ ตามที่ขนส่งคุมเข้มกลุ่มโรคที่จะต้องควบคุมเป็นอันดับแรกคือ ผู้ป่วยหัวใจ และโรคเบาหวานขั้นรุนแรง และผู้ป่วยโรคลมชัก เนื่องจากผลการศึกษาในสหรัฐและยุโรป พบว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด อันดับแรกคือเมาสุรา อันดับสองคือโรคหัวใจ อันดับสามคือโรมเบาหวานและอันดับสี่คือโรคลมชัก ซึ่งข้อมูลนี้ใกล้เคียงกับประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลกท่านใดมีญาติพี่น้องคนรู้จักแนะนำให้หาคนช่วยขับรถให้ จะปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองและของผู้อื่นด้วยครับ….ณสำหรับวันนี้ จิ๊กโก๋แม่แจ่ม เจ้าของสโลแกน คิดไม่ออกบอกโก๋  กลางคืนทัน กลางวันได้  สุพรรณฯท่านบรรหาร  เชียงใหม่สายใต้ต้อง จิ๊กโก๋ ต้องขอลาไปก่อน พบกันใหม่ศุกร์หน้าครับ.

โดย จิ๊กโก๋แม่แจ่ม