หน้าหลัก » ข่าวต่างจังหวัด

อุตรดิตถ์จัดประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

Author by 15/08/12No Comments »

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มี นายนาวิน  สินธุสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน   กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์   โดยมี นายวีระชัย  ภู่เพียงใจ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์   นายกุศล  เกษประสิทธิ์ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพรหมินทร์  อินธนู ผู้แทนจาก ปปส.ภาค 6 พร้อมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุม

ผลการประชุมในการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดเพื่อจัดระดับความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน สำหรับจังหวัดอุตรดิตถ์มีจำนวน 497 กองทุน ผลการตรวจกองทุนแม่ของแผ่นดินที่อยู่ในระดับ A มีจำนวน 38 กองทุน ระดับ B จำนวน315 กองทุนและระดับ C จำนวน 144 กองทุน และในส่วนของการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดโดยคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านดงสระแก้ว อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์และในปี 2555 ทาง ปปส.แจ้งนโยบายการดำเนินงานสำหรับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2555 ไม่มีนโยบายให้จังหวัดถวายเงินสมทบจากพื้นที่เพื่อให้ประทานกลับมาเหมือนปีที่ผ่านมา เงินสมทบจาก อปท.และชุมชน จำนวน 33 หมู่บ้านๆละ8,000 บาท รวมเป็นเงิน264,000 บาท เงินยังอยู่ในบัญชี “กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ “ปัจจุบันมียอดเงินในบัญชี 349,677.54 บาทเป็นเงินสมทบจาก อปท.และชุมชนโอนเข้าบัญชี จำนวน 264,000 บาท ยังเหลือเงินบริจาคฯจำนวน 85,000 บาท ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์จะกำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่า ร่วมบุญมหากุศลเฉลิมฉลอง 80 พรรษา มหาราชินี กองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2555 โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้คัดเลือก วัดไร่อ้อย หมู่ 6 ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ เป็นวัดที่จะทำการทอดผ้าป่า ในวันที่ 5 กันยายน 2555.