หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย, ข่าวต่างจังหวัด

เกษตรเชียงรายเตรียมจัดงาน ตลาดสินค้าเกษตรชุมชนปลอดภัย

Author by 28/08/14No Comments »

เชียง           เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายสุเทพ ทิพยรัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย นายกิตติ ทิศสกุล นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ และอาจารย์เฉลียว นัยนา ประธานวิสาหกิจชุมชน ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน ตลาดสินค้าเกษตรชุมชนปลอดภัย ลำไยคุณภาพ เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต ภายในบริเวณลานยุววรรณ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีเกษตรกรชาวสวนลำไยของจังหวัดเชียงราย กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีจำนวนมาก ซึ่งได้กำหนดการจัดงานตลาดสินค้าเกษตรชุมชนปลอดภัย ลำไยคุณภาพ เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2557 นี้ ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

            นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า โครงการพัฒนาเชียงรายให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรกรคุณภาพ กิจกรรมการจัดงานประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงการผลิตและการตลาดลำไย จะเห็นได้ว่า จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกลำไยจำนวน 131,087 ไร่ มีเนื้อที่ให้ผล จำนวน 130,166 ไร่ ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดในฤดูกระจุกตัวอยู่ในช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคม ซึ่งตรงกับช่วงที่ผลิตลำไยของ 8 จังหวัดภาคเหนือ ออกสู่ตลาดพร้อมกัน ส่งผลให้มีปริมาณผลผลิตล้นตลาด และผลผลิตลำไยไม่มีคุณภาพ ทำให้ราคาผลผลิตตกต่ำ เกษตรกรประสบปัญหาภาวะขาดทุน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาการผลิตลำไยให้ได้คุณภาพ และให้ผลผลิตออกนอกฤดูจะทำให้กระจายผลผลิตออกสู่ท้องตลาดได้ตลอดทั้งปี และยังช่วยรักษาระดับราคาผลผลิตไม่ให้ตกต่ำอีกด้วย

ทางด้านนายสุเทพ ทิพยรัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย กล่าวอีกว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพในพื้นที่ที่เหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก แต่พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึงโอกาส และความสำคัญของการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ ดังนั้น สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย โครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข และเทศบาลนครเชียงราย จึงได้กำหนดจัดงานขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงการผลิต และการตลาดลำไยคุณภาพในชุมชนของจังหวัดเชียงราย เกษตรกรผู้ปลูกลำไยได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิชาการและผู้ประกอบการส่งออกผลไม้อีกด้วย

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ การจัดเสวนาหัวข้อเรื่อง โอกาสการพัฒนาลำไยเชียงราย สู่คุณภาพเพื่อการส่งออก โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเสวนา การจัดนิทรรศการเรื่องแนวทางการบริหารจัดการลำไยเชียงราย และองค์ความรู้การผลิตลำไยคุณภาพ เวทีพบปะระหว่างสมาคมผู้ส่งออกลำไยและเกษตรกรผู้ปลูกลำไยเชียงราย การจำหน่ายลำไยคุณภาพจากชาวสวนลำไย สู่ผู้บริโภค ตลาดนัดสินค้าเกษตรชุมชนปลอดภัย กิจกรรมนันทนาการ ประกวดผลผลิตลำไยคุณภาพ การประกวดจัดกระเช้าลำไย การแข่งขันกินลำไย การแสดงดนตรีของวงดุริยางค์จังหวัดทหารบกเชียงราย อีกด้วย.