หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพะเยา, ข่าวต่างจังหวัด

เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยาเดินหน้าสานเสวนาวาระคนพะเยา

Author by 14/06/14No Comments »

¾ÐàÂÒ          ที่ห้องประชุมศูนย์สามวัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว ตำบลบ้านถ้ำ .ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา คณะทำงานยุทธศาสตร์เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองจังหวัดพะเยา ได้ระดมสมาชิกเครือข่ายจัดเวทีสานเสวนาวาระคนพะเยาสู่นโยบายสาธารณะนางมุกดา อินต๊ะสาร ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อทบทวนข้อเสนอวาระคนพะเยาสู่นโยบายสาธารณะ และสร้างการมีส่วนร่วมของขบวนองค์กรชุมชน ให้เห็นความสำคัญของการรวมพลังคนพะเยาสู่การจัดการตนเอง และเพื่อแสวงหาแนวทางและความร่วมมือ จากภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการพัฒนานโยบายสาธารณะการพัฒนาจังหวัดพะเยาแบบมีส่วนร่วม โดยกำหนดประเด็นหารือ 7 ประเด็น เช่น การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรม ชาติทั้งระบบ การพัฒนาการเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัย การพัฒนาสวัสดิการชุมชนสู่ความมั่นคงของชีวิตคนพะเยา และการจัดการสถานะทางสิทธิของบุคคลไร้รัฐและไร้สัญชาติ เป็นต้น

          นางมุกดา อินต๊ะสารกล่าวอีกว่า ถือว่าครั้งนี้เป็นความก้าวหน้าของการผลักดันร่าง พรบ.ปกครองตนเองหรือจังหวัดจัดการตนเอง โดยกระบวนการขบวนองค์กรชุมชน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ขับเคลื่อนมาหลายครั้งแล้ว และได้กำหนดประกาศจังหวัดจัดการตนเองในเดือนมิถุนายน 2557 ร่วมกับจังหวัดต่าง ๆ แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงการประกาศกฎอัยการศึกของ คสช. จึงไม่สามารถดำเนินการได้มากนัก อย่างไรก็ตามจะมีการขับเคลื่อนและนำข้อเสนอที่ได้จากเวทีต่าง ๆ มาสรุปรวมกันในระดับภาคของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่เชียงใหม่ในเร็ววันนี้ และจะยื่นข้อเสนอทั้งหมดให้รัฎฐาธิปัตย์ในวันที่ 15 มิถุนายน 2557 ต่อไป.