หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย, ข่าวต่างจังหวัด

เตรียมจัดโครงการส่งมอบโคนมพันธุ์ดี สานต่ออาชีพที่พ่อให้

Author by 1/07/14No Comments »

Print        ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยประชุมเตรียมจัดโครงการส่งมอบโคพันธุ์ดีสานต่ออาชีพ ที่พ่อให้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา และเพื่อจัดหาโคนมพันธุ์ดีจำนวน ๖๑ ตัว ส่งมอบให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดสุโขทัยในการเพิ่มปริมาณน้ำนมดิบให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เพียงพอต่อการดำรงชีพ รวมทั้ง ส่งเสริมและอนุรักษ์อาชีพเลี้ยงโคนมให้เกษตรกรในจังหวัดสุโขทัย ได้พัฒนาอาชีพเลี้ยงโคนมให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นและคงอยู่คู่กับจังหวัดสุโขทัย

            เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย.๕๗  ที่ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายเพิ่มศักดิ์ วิทยากรณ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดโครงการส่งมอบโคพันธุ์ดีสานต่ออาชีพที่ “พ่อ”ให้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา และเพื่อจัดหาโคนมพันธุ์ดีจำนวน ๖๑ ตัว ส่งมอบให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดสุโขทัยในการเพิ่มปริมาณน้ำนมดิบให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการดำรงชีพ รวมทั้งส่งเสริมและอนุรักษ์อาชีพเลี้ยงโคนมให้เกษตรกรในจังหวัดสุโขทัย ได้พัฒนาอาชีพเลี้ยงโคนมให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นและคงอยู่คู่กับจังหวัดสุโขทัยสืบต่อไป

โดยจะเปิดรับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาแม่โคพันธุ์นมดีภายในประเทศจำนวน ๖๑ ตัว ราคาตัวละ ๕๕,๐๐๐ บาท รวมเงินบริจาคทั้งสิ้น ๓,๓๕๕,๐๐๐ บาท ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ นี้ หากผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคและทำบุญตามโครงการดังกล่าวติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ๐ ๕๕๖๙ ๙๔๒๗.