หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์, ข่าวต่างจังหวัด

เปิดศูนย์ดำรงธรรม้บริการประชาชนที่ร้องทุกข์

Author by 30/07/14No Comments »

อุตรดิตถ์          เมื่อวันที่ 25 ..57 ที่บริเวณหน้าห้องศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มี   นายชัช กิตตินภดลผวจ.อุตรดิตถ์เป็นประธานในการเปิดศูนย์ดำรงธรรม โดยมี นายยงยุทธ สิงห์ธวัช หน. สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ นายวีระชัย ภู่เพียงใจ รองผวจ.อุตรดิตถ์นายสุชาติ ธีระวงษ์พิทักษ์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์.รศ.ดร.สุภาวิณี ศรีสัตยาภรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯ

            ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 96/2557 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม ลงวันที่ 18 ก.ค.57 โดยให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องปัญหาร้องเรียน ร้องทุกข์ให้บริการข้อมูลข่าวสารให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนเช่นการป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์การคุ้มครองป้องกันหรือช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับความเป็นธรรมและการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายและให้ผวจ.บูรณาการการบริหารจัดการร่วมกันกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐตลอดจนให้มีอำนาจสั่งการ บังคับบัญชา กำกับ ดูแลบรรดาข้าราชการและพนักงานของรัฐในเขตจังหวัด ยกเว้นข้าราชการพลเรือนในพระองค์ข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ฝ่ายอัยการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ดำรงธรรมให้สามารถแก้ไขปัญหาความ   เดือดร้อนของประชาชนให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วทางศูนย์ดำรงธรรมได้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์และมีช่องทางการติดต่อสื่อสารการร้องทุกข์ ร้องเรียน คือด้วยวาจา และหนังสือทางwww.uttaradit.go.th จดหมายร้องทุกข์/ร้องเรียน ที่ตู้ ปณ.101 ไม่ต้องติดแสตมป์หรือทางโทรศัพท์ 055-411668 ,055-413616,055-413617และ สปมท. 22314 ในวันและเวลาราชการ