หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดสุโขทัย, ข่าวต่างจังหวัด

เปิดโครงการหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติฯ ธนาคารโค-กระบือตามพระราชดำริ

Author by 7/01/16No Comments »

              thainews180  เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๕๘   นายวิษณุ สว่างทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีมอบโค-กระบือ ในโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ ๖๐ พรรษาที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองบัว ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย และเปิดโครงการหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ ธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริเพื่อเกษตรกร

โดยมีนายภูมิสิทธิ์   ขันตยานุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต  ๔ พิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นายยก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ พ่อค้า และประชาชนร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ในการจัดหาโค-กระบือ เพื่อนำมาให้เกษตรกรเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ ก่อนที่จะถูกนำไปฆ่าจำนวน ๘๙ ตัว โดยคณะข้าราชการ สำนักประชา-สัมพันธ์เขต ๔ พิษณุโลก และคณะประชาสัมพันธ์จังหวัด ปชส. สวท. ทั้ง ๙ จังหวัดเป็นเจ้าภาพใหญ่ในการจัดหาโค-กระบือ ในโครงการดังกล่าว นอกจากนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงถือเอาโครงการนี้ถวายเป็น โครงการพิเศษเทิดไท้องค์ราชัน ๕ ธันวามหาราช ปี ๒๕๕๘ และจัดตั้งหมู่บ้านหนองบัว เป็นหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ ธนาคาร โค-กระบือ แห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วย.