หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพะเยา, ข่าวต่างจังหวัด

เรือนจำพะเยาจัดโครงการปรองดองผูกพันวันแม่

Author by 17/08/14No Comments »

thainews180            นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรองดองผูกพันวันแม่ โรงอบรมผู้ต้องขังภายในเรือนจำจังหวัดพะเยา ซึ่งเรือนจำจังหวัดพะเยาจัดเมื่อระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี

           พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีได้รับการเยี่ยมญาติอย่างใกล้ชิดภายในเรือนจำในลักษณะแบบถึงตัว โดยไม่มีสิ่งกีดขวางในการสนทนา มีโอกาสได้พบปะพูดคุยและรับประทานอาหารร่วมกัน โดยแบ่งเวลาเยี่ยมออกเป็นวันละ 2 รอบ คือ ภาคเช้า เวลา 09.00-11.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00-15.00 น. พร้อมกันนี้มีนักโทษทั้งชายและหญิงที่ได้รับการพบญาติจำนวนทั้งสิ้น 101 คน โดยมีญาติเข้ามาพบจำนวนทั้งสิ้น 408 คน

นายไพฑูรย์ อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ มีนโยบายให้เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ จัดให้มีการจัดงานพบญาติใกล้ชิดและในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ เทศกาลสงกรานต์ ซึ่งได้ดำเนินการติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา 30 ปี ดังนั้นเรือนจำจังหวัดพะเยาจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เกิดความรักความสามัคคี ความผูกพัน และความเข้าใจซึ่งกันและกันของสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนเพื่อคลายความกังวลใจที่มีต่อกัน และมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน ทำให้ผู้ต้องขังมีกำลังใจที่จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมทั่วไปภายหลังจากกา