หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดน่าน, ข่าวต่างจังหวัด

เสวนาหาแนวทางสร้างความปรองดอง

Author by 29/06/14No Comments »

¹èÒ¹      เมื่อวันที่ 25 มิ.. 57 ที่ห้องมรกต โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน  นายอุกริช พึ่งโสภา ผวจ.น่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างความปรองดองของจังหวัดน่าน โดยใช้โครงสร้างการบริหารงานมาปรับให้สอดคล้องกับกิจกรรม ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล จนถึงระดับหมู่บ้าน โดยใช้การจัดเวที แสดงความคิดเห็นในด้านต่าง ก่อนนำไปสู่การจัดเวทีสร้างความเข้าใจกับประชาชน นำจุดเด่นทางวัฒนธรรม มาเป็นตัวประสาน มุ่งเน้นกิจกรรม โดยได้เชิญแกนนำ กลุ่มสีเสื้อ มาสร้างความเข้าใจปรับทัศนคติ รวมถึง     ชาวบ้านที่ร่วมชุมนุมร่วมกิจกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เสริมสร้างความปรองดองมากขึ้น

            การจัดเสวนาครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการปรับทัศนคติเรื่องการเมืองท้องถิ่น ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุความขัดแย้ง   โดยเน้นความน่าสนใจของเวที สร้างความปรองดอง นำแนวทางความคิดเห็นจากเวทีเสวนาที่ทางจังหวัดน่านวางแนวทางไว้ คือ  การสร้างความสุข พร้อมกับการเติม หลักสูตรสร้างความเข้าใจ เตรียมจัดทำเป็น   รูปเล่มสอดแทรกเนื้อหาประวัติศาสตร์  ของชาติไทย รวมไปถึงหน้าที่พลเมืองเพื่อกระตุ้นให้คนทุกวัยเข้าใจการอยู่ร่วมกันแบบมีส่วนร่วม ก่อนจะนำข้อมูลที่ทำกิจกรรมทั้งหมดมอบให้ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน เพื่อรวบรวมส่งให้ คสช. ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557   ตามแผนโรดแมปที่ได้วางแนวทางไว้ต่อไป.