หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์, ข่าวต่างจังหวัด

แข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน

Author by 28/08/14No Comments »

อุตรดิตถ์          องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดแข่งขันกีฬาเทควันโด ชิงถ้วยพระราชทาน  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อุตรดิตถ์แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่

            นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดแข่งขันกีฬาเทควันโด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อุตรดิตถ์แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ ๒  ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงยิมส์ สนามกีฬากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้)เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน การกีฬาในพื้นที่ให้เกิดการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้น และสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาคนและสังคม ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ๔ ปี สร้างกีฬาชาติในการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน และกีฬาเพื่อมวลชนนำไปสู่ความเป็นเลิศ มุ่งสู่กีฬาอาชีพ และปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชมรม สมาคม และองค์กรกีฬาทั้งภาครัฐ และเอกชนมีการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพเป็นประจำและต่อเนื่อง

นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการเล่นกีฬาเทควันโด เพื่อสร้างเวทีการแสดงออกของเยาวชน โดยการออกกำลังกายในรูปแบบกีฬา   เทควันโด อันเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้หันมาสนใจกิจกรรมในรูปแบบใหม่ๆ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด เป็นการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายให้มีประสิทธิภาพ  มีประสบการณ์ในการแข่งขัน ในระดับนานาชาติ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงจัดแข่งขันกีฬาเทควันโด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อุตรดิตถ์แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ ๒ ขึ้น.