หน้าหลัก » ข่าวต่างจังหวัด

แนวทางการดำเินินงานด้านการเกษตรแม่ฮ่องสอน

Author by 9/05/14No Comments »

          ที่ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุทธา สายวาณิชย์  รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน  ได้เป็นประธานในการแถลงข่าวการให้บริการและสนับสนุนเกษตรกรในฤดูกาลผลิตประจำปี 2557 – 2558  ซึ่งร่วมกันจัดขึ้นโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินงานด้านการเกษตรของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้นายสุทธา รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน ประธานแถลงว่า ”  จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีนโยบายสนับสนุนการเพาะปลูกตามระดับความสูงของพื้นที่ และเน้นการขยายผลโครงการพัฒนาตามพระราชดำริเป็นหัวใจสำคัญ แนวทางการดำเนินงาน ด้านการเกษตรจของจังหวัดแม่ฮ่องสอนแบ่งได้เป็น  2  ระบบใหญ่ ๆ คือ  1. ระบบวนเกษตร เป็นระบบการเพาะปลูกในเชิงอนุรักษ์ดินและน้ำ  เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและการสร้างรายได้ของเกษตรกร โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนยึดหลักการส่งเสริมการผลิตตามระดับความสูงของพื้นที่จากระดับน้ำทะเลที่ 800 เมตร  โดยพื้นที่ที่มีความสูงมากกว่า 800 เมตร จะมีการส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูก ไม้ยืนต้น พืชเมืองหนาว อาทิ กาแฟ มะคาเดเมีย พลับ พลัม เป็นต้น  ส่วนพื้นที่ที่มีความสูงน้อยกว่า 800 เมตร จะมีการส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ อาทิ ข้าวไร่ พริกกะเหรี่ยง กระเทียมพันธ์  เป็นต้น   2. ระบบเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นระบบการเกษตรที่คำนึงถึงความต้องการของตลาดเป็นหลัก โดยเฉพาะตลาดเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดจะมีการส่งเสริมการเพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง อาทิถั่วเหลือง ไก่พื้นเมือง พันธุ์แม่ฮ่องสอน และปลากินพืชที่เลี้ยงง่ายโตเร็ว เช่น ปลานิล   กบนา และปลาดุก

รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน แถลงอีกว่า “สินค้าเกษตรที่จังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความต้องการของตลาดรองรับเพียงพอหรือเป็นสินค้าที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด มี 7 ชนิด ประกอบด้วย ไก่พื้นเมืองพันธ์แม่ฮ่องสอน ข้าว กาแฟ กระเทียมพันธ์ พริกกะเหรี่ยง ถั่วเหลือง และปลากินพืช   โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการในการผลิต เกษตรกรสามารถศึกษาเรียนรู้ได้จาก ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ หรือศูนย์โป่งแดง  และศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ หรือหน่วยงานระดับอำเภอ ตำบล อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน”