หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ข่าวต่างจังหวัด

แม่ฮ่องสอนจัดงานกระทรวงเกษตรฯคืนความสุขสู่ประชาชน

Author by 17/07/14No Comments »

แม่ฮ่องสอน          เมื่อเวลา 10.00 . ที่บริเวณถนนนาวาคชสาร ภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นายวรวุฒิ เอียมกำแพง  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เป็นประธานเปิดงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน”  ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ต้องการสร้างความปรองดองและลดค่าครองชีพให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย และเป็นการฟื้นฟูความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการสร้างมาตรการดำรงชีวิตของประชาชนในสังคมให้มีความสุขและมั่นคง

            โดยนายวรวุฒิ  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การจัดงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน มีจุดประสงค์นอกจากจะให้เกษตรกรและประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนได้เลือกซื้อสินค้าผลผลิตทางการเกษตรในราคาถูกกว่าท้องตลาด  ยังเป็นแนวปฏิบัติในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพิ่มความสุขให้กับชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ด้วยการลดค่าครองชีพอันจะเป็นการลดภาวะความเครียดจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี

ในการสร้างความสุขให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินชีวิตภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบัน จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จรอบด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  โดยการจัดงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขให้กับประชาชนในครั้งนี้ เชื่อว่าจะสามารถให้ความสำคัญครอบคลุมทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะการมุ่งลดภาระค่าครองชีพและการสร้างความเชื่อมโยงในการช่วยเหลือทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนสืบไป.